Life Skills Academy 2022-03-07T09:26:37+00:00

LIFE SKILLS ACADEMY

Outward Bound Slovensko prináša projekt Life Skills Academy (LSA) podporený v rámci dotácii Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. Tento projekt rozvíja angažovanosť, samostatnosť, cieľavedomosť a zodpovednosť mládežníkov z Centier pre deti a rodiny (detské domovy) a nízkoprahov, pomáha týmto mladým zažiť úspech. Cieľom projektu je podpora občianskeho a komunitného organizovania mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a objavovanie vlastných silných stránok. Mladí ľudia z marginalizovaného prostredia budú mať šancu rozvíjať svoje sociálne i praktické zručnosti, organizovať dobrovoľnícke projekty vo svojich komunitách a byť pozitívnym vzorom pre svoje okolie.

POPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je u 14 mladežníkov budovať vzťah k cieľavedomosti a zodpovednosti. Poskytnúť im príležitosť pracovať s úspechom, rozvíjať sebavedomie, pochopenie dôležitosti pomoci komunite (dobrovoľníctvo). Projekt rozvíja samostatnosť, zodpovednosť, sebaistotu,
komunikačné a tímové zručnosti. Všetky tieto sociálne zručnosti im umožnia lepšie sa vyrovnať s dopadom súčasnej korona krízy, stratou osobných kontaktov, výpadku vo vzdelávaní a príprave na osamostatnenie sa. Cieľom projektu bude zvýšiť ich šance na uplatniteľnosť v živote, na trhu práce a pri štúdiu.

Tím našich inštruktorov a inštruktoriek zrealizuje jeden online kurz, jeden prezenčný kurz, kedy sa spoznáme a budeme rozvíjať hore spomenuté ciele. Následne pomôžeme účastníkom a účastníčkam stanoviť si vlastné ciele v 3 oblastiach, ktorým sa budú samostatne venovať. Bude to šport, zručnosť a dobrovoľníctvo, týmto aktivitám sa budú venovat v obodí od marca do júna 2022. Naši inštruktor budú viesť priebežný a individuálny online mentoring a pomáhať im vytrvať pri plnení cieľov, dávať spätnú väzbu a pomáhať im pri osobnostnom rozvoji.

Projekt je určený mládežníkom z Centier pre deti a rodiny a nízkoprahov vo veku od 15 do 20 rokov.

PRIHLASOVANIE

TRVANIE PROJEKTU

december 2021 – jún 2022

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

1. časť: online kurz (10.3.2022 15:30-17:00)
2. časť: prezenčný vzdelávací kurz (25.-27.3. 2022)
3. časť: priebežný online mentoring účastníkov/čiek (apríl – jún 2022)

MIESTO KONANIA

Prezenčný vzdelávací kurz – Pútnicky dom v Mariánka nedaleko Bratislavy

Mapa – link

NÁKLADY:

Ubytovanie, stravu, cestu a všetky náklady na program hradíme z grantu.

ČLÁNKY A PUBLIKÁCIE

Článok účastníčky podobného projektu:  Od mladých z detských domovov pre ľudí bez domova

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, 0918 340 228, michal.keim@outwardbound.sk