Vocational education and mental health 2023-09-29T15:41:37+00:00

VOCATIONAL EDUCATION AND MENTAL HEALTH (2023-2025)

Projekt Erasmus+ Vocational Education and Mental Health sa zameriava na  zvýšenie kompetencií trénerského a inštruktorského zboru Outward Bound Slovensko a Outward Bound Nemecko pracujúcich s cieľovou skupinou študentov a študentiek v rámci odborného vzdelávania a prípravy (OVP), so špecifickým zameraním na podporu mentálneho zdravia.

POPIS PROJEKTU

Naším projektom chceme priniesť nové formy inovatívneho odborného vzdelávania, „životné zručnosti“ v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) na Slovensku. Na základe dokumentu LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence chceme doplniť OVP na Slovensku o metódy a prístupy, ktoré používa skúsenejší partner z Nemecka. V projekte sa zameriame na rozvoj nášho trénerského a inštruktorského zboru, ktorý bude následne multiplikátorom týchto metód. S OVP účastníkmi chceme rozvíjať sebadôveru, tímovú prácu, odolnosť, empatiu, komunikačné zručnosti a schopnosť riešiť problémy.

Chceme sa vyrovnať s potrebou neustáleho rozvíjania týchto kompetencií „životných zručností“, ktoré účastníkom OVP umožňujú úspešne zvládnuť výzvy, ktoré predstavujú mnohé zmeny, ku ktorým dochádza v ich práci, v ich osobnom živote a v spoločnosti postihnutej dlhotrvajúcou pandémiou covid. Študenti a študentky, mladí dospelí, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní a príprave, sa musia vyrovnať s neistotou, posilniť svoju odolnosť, rozvíjať sa na osobnej úrovni, budovať úspešné medziľudské vzťahy a zručnosti a naučiť sa ako sa učiť.

Dôraz projektu je kladený na prenos know-how z Nemecka na Slovensko a zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v tzv. duálnom vzdelávaní.
na stredných školách, u študentov a študentiek, ktorí a ktoré sú už u zamestnávateľov v učňovskom pomere. Pomocou školení školiteľov, job shadowingu a staff sympózia (sympózia zamestnancov) budeme neustále rozvíjať zručnosti, vedomosti a postoje trénerského a inštruktorského zboru oboch partnerov. Výskum dopadov bude dôkazom spojenia neformálneho zážitkového vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy s cieľom pripraviť mladých dospelých na úspech na trhu práce.

Dlhodobý vplyv projektu:

  • efektívne výsledky odborného vzdelávania a prípravy, najmä udržanie absolventov a absolventiek duálneho vzdelávania v práci
  • motivovaní učni so sebadôverou, iniciatívou a pochopením pre kvalitné vzdelávanie a spoluprácu
  • pozitívne zmeny v ich učebnom správaní

Cieľové skupiny:

  • primárna cieľová skupina sú tréneri/trénerky a inštruktori/inštruktorky oboch partnerských organizácií pracujúci s cieľovou skupinou v rámci OVP
  • sekundárna cieľová skupina sú mladí ľudia a mladí dospelí v OVP, ktorí sa zapoja do našich programov v roku 2023 a 2024

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

  • tréning trénerov zameraný na mentálne zdravie a zážitkové vzdelávanie
  • vzájomný jobshadowing trénerov/iek OB Nemecko na Slovensku a trénerov/iek OB Slovensko v Nemecku s cieľom výmeny skúseností a odovzdania príkladov dobrej praxe
  • partnerské stretnutia OB Slovensko a OB Nemecko
  • staff symposium pre 30 trénerov/tréneriek a inštruktorov/inštruktoriek z oboch partnerských organizácií so spoločnými workshopmi vedenými na princípe peer-to-peer learning

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Outward Bound Nemecko

KONTAKT

Koordinátori projektu:
Michal Keim, michal.keim@outwardbound.sk
Alena Tomanová, +421 944 732 320