From Us To You International 2020-08-04T15:32:02+00:00

FROM US TO YOU INTERNATIONAL (FUYI)

Outward Bound Slovensko prináša na Slovensko projekt From Us To You International (FUYI) podporený v rámci schémy KA3 programu Európskej únie Erasmus+, ktorý rozvíja angažovanosť, samostatnosť, cieľavedomosť a iné zručnosti mladých z Centier pre deti a rodiny (detské domovy), podporuje dobrovoľnícke aktivity a pomáha týmto mladým zažiť úspech.  Cieľom projektu je podpora občianskeho a komunitného organizovania mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mladí ľudia z marginalizovaného prostredia budú mať šancu stať sa mládežníckymi lídrami, rozvíjať svoje sociálne zručnosti, organizovať dobrovoľnícke projekty vo svojich komunitách a byť pozitívnym vzorom pre svoje okolie.

POPIS PROJEKTU

Hlavným koordinátorom projektu FUYI je maďarská organizácia Elményakadémia, ktorá úspešne implementuje metodológiu FUYI už 8 rokov. Na projekte spolupracujú 4 organizácie zo 4 krajín – Maďarsko, Rumunsko (Outward Bound Romania), Švédsko (Nordic European Mobility) a Slovensko (Outward Bound Slovensko). Tím našich inštruktorov a inštruktoriek, spolu s partnerskými organizáciami na Slovensku, zrealizuje 3 časti vzdelávacieho a mentorského programu pre mladých ľudí zo štyroch Centier pre deti a rodiny v období od októbra 2019 do februára 2020. Hlavné vzdelávacie ciele: zvýšenie občianskej angažovanosti, sebapoznanie, rozvoj stratégií vyrovnania sa so sociálnym vylúčením, rozvíjanie tímovej spolupráce, prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania a trhu práce.

TRVANIE PROJEKTU

jún 2019 – január 2021

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

1. časť: teambuilding, rozvoj soft-skills a organizačných zručností a príprava a plánovanie dobrovoľníckych aktivít (6 dní, október/november 2019)
2. časť: realizácia dobrovoľníckych aktivít v komunitách / tímová spolupráca a organizačné zručnosti (6 dní, január 2020)
3. časť: vyhodnotenie dobrovoľníckych aktivít (3 dni, február 2020)

Dĺžka zážitkového vzdelávacieho programu (Október 2019 – Február 2020) spolu 15 dní pre 20 účastníkov.

Súčasťou projektu je aj výmena skúsenosti pracovníkov medzi partnerskými krajinami, záverečná
konferencia, zostavenie a publikovanie metodických nástrojov a ďalšie podujatia zamerané na prenos
skúseností a dobrej praxe spolu s ostatnými partnerskými organizáciami.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

medzinárodné:
Elményakadémia (Maďarsko)
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Nordic European Mobility (Švédsko)

slovenské:
Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Zvolen
Centrum pre deti a rodiny Prešov
Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica

ČLÁNKY A PUBLIKÁCIE

článok účastníčky projektu:  Od mladých z detských domovov pre ľudí bez domova

KONTAKT

Koordinátorka projektu: Michaela Ujházyová, 0940 658 940, michaela.ujhazyova@outwardbound.sk