Loading...
Večerná škola OBS pre verejnosť 2018-07-27T04:56:10+00:00

VEČERNÁ ŠKOLA OUTWARD BOUND PRE VEREJNOSŤ

Outward Bound Slovensko vám ponúka dlhodobé* školenie v témach neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky. Metódy, techniky a nástroje, ktoré budeme počas školenia preberať sú využiteľné v praxi nielen pre pracovníkov s deťmi a mládežou, ale aj pre učiteľov – prvky neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky sú využiteľné nielen pri voľnočasových vzdelávacích aktivitách, ale dajú sa zakomponovať aj do formálneho vzdelávania. Súčasťou kurzu bude aj vyskúšanie si aplikácie týchto prvkov vo vlastnej praxe, reflektovanie toho a získanie cennej spätnej väzby na svoju prácu. Na tomto kurze môžete rozvíjať nielen seba na osobnej úrovni, ale môžete zlepšovať aj kvalitu svojej práce, či získať referencie a tiež sieť kontaktov ľudí pracujúcich vo sfére vzdelávania.

* Kurz trvá od októbra 2018 do mája 2019, bude sa realizovať formou večerných stretnutí raz za mesiac

Ciele a zámer programu:

  1. rozvoj kompetencií účastníkov vo vybraných témach neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky
  2. networking ľudí pracujúcich v rôznych oblastiach vzdelávania a rozvoja (formálne školstvo, neformálne vzdelávanie, zážitková pedagogika, pracovníci mimovládnych neziskových organizácii)
  3. získanie vlastnej skúsenosti účastníka s aplikovaním nadobudnutých poznatkov do vlastnej praxe

Pre koho je program určený:

  • Pracovníci s deťmi a mládežou
  • Učitelia základných a stredných škôl
  • Riaditelia základných a stredných škôl
  • Pracovníci v sociálnych službách venujúcich sa deťom a mládeži
  • Pracovníci mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou

Podmienky pre úspešné absolvovanie:

Absolvovanie minimálne 26 hodín z celkového počtu hodín vzdelávania (je možná jedna 3,5 hodinová absencia = jeden seminár). Prax viažuca sa na témy vzdelávania a jej prezentácia počas Kolokvia (účasť na Kolokviu je podmienkou pre úspešné absolvovanie kurzu).

Prax:
Prax účastníkov bude prebiehať v inštitúciách, v ktorých ako pracovníci s deťmi a mládežou, či učitelia pracujú (ak takúto inštitúciu “za sebou” nemáte, tak sa nám ozvite a situáciu skúsime vyriešiť). Ide o tvorbu a odvedenie vzdelávacej aktivity a jej následnú reflexiu. Aktivitu a jej reflexiu každý účastník odprezentuje počas Kolokvia, kedy bude mať možnosť dostať na svoju prácu kvalitnú spätnú väzbu.

Od účastníkov sa nepožadujú vstupné skúsenosti a vedomosti v oblastiach jednotlivých tém. Predpokladá sa ich záujem o dané témy a nevyhnutná je možnosť využitia nadobudnutých poznatkov v praxi.

Účastníkom bude poskytnutá potrebná individuálna podpora zo strany organizácie Outward Bound Slovensko.

Program večernej školy neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky
Názov Termín Čas
1. Úvod do neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky, lektorka: Júlia Holaňová Október 2018 17:30-21:00
2. Zóna komfortu, lektorka: Marie Stracenská November 2018 17:30 – 21:00
3. Kolbov cyklus a štýly učenia sa, lektorka: Júlia Holaňová December 2019 17:30 – 21:00
4. Dramaturgia a hra, lektorka: Marie Stracenská Január 2019 17:30 – 21:00
5. Review a reflexia, lektorka: Michaela Bubelíniová Február 2019 17:30 – 21:00
6. Osobná spätná väzba, lektorka: Michaela Bubelíniová Marec 2019 17:30 – 21:00
 Kolokvium:
7. Prezentácia a reflexia vlastnej praxe, lektorky: Michaela Bubelíniová, Júlia Holaňová Máj 2019 9:00 – 17:30

Cena:

Účastnícky poplatok za večernú školu je 300€
Poplatok je potrebné zaplatiť do 14. septembra 2018.
Kurz sa bude konať pri minimálnom počte účastníkov 7.

V prípade, že by ste sa kurzu radi zúčastnili, no neviete poplatok zaplatiť v jednej sume, ozvite sa nám a situáciu budeme spoločne riešiť individuálne.

Ak máte pocit, alebo viete, že sa nechce zúčastniť celého školenia, tak môžete navštíviť iba vybrané témy, ktoré vás zaujali. V takom prípade je cena jednej Večernej školy 60€

Cena zahŕňa:
29,5 hodín vzdelávania v priebehu šiestich Večerných škôl a Kolokvia, vedeného lektormi Outward Bound Slovensko.
Handouty a iné vzdelávacie materiály.
Občerstvenie

Cena nezahŕňa:
Cestovné náklady a ubytovanie (v prípade ak nie ste z Bratislavy)

Miesto:

Štúrová 3 (2. poschodie), Bratislava

Prihlasovanie:

Na kurz sa prihlásite prostrednictvom tohto formulára.

Kontakt:

Júlia Holaňová
julia.holanova@outwardbound.sk
+421 940 622 345